[ leveringsbetingelser ]

Leverede billeder må kun anvendes til det aftalte formål, og betalingen gælder kun for engangsreproduktion.

Digital videreudnyttelse af billeder f.eks. på internettet må kun ske efter skriftlig aftale med
krebs | FOTOGRAFI & FILM®.

Billedmaterialet må ikke videresælges, udlånes eller på anden måde overdrages.

Alle billeder leveres i henhold til gældende lov om ophavsret.

Alle beløb er ekskl. moms og omkostninger i forbindelse med optagelse, modelhonorarer, rekvisitter, transportomkostninger, fragt,
porto samt fortæring under opgaver over 4 timer etc.

Køber påtager sig det fulde ansvar for misvisende og ærekrænkende tekster i forbindelse med offentliggørelse.

Ved kommerciel brug af et billede påhviler det køber at sikre sig fornøden tilladelse fra de afbillede personer.

Ved publicering af et billede, hvor anden ophavsmands værk ind går, er køber ansvarlig for
eventuelle økonomiske krav fra denne.

Digital lagring af krebs | FOTOGRAFI & FILMs billeder er kun tilladt internt i den periode, det er nødvendigt for den aktuelle produktion. Yderligere lagring må kun ske i følge aftale med krebs | FOTOGRAFI & FILM®.

Billederne må ikke udsættes for sammenkopiering, elektronisk manipulation etc. uden
krebs | FOTOGRAFI & FILMs skriftlige tilladelse.

Ved offentliggørelse skal fotografens navn anføres, eks.: “Foto: krebs | FOTOGRAFI & FILM®”. Ved udeladelse af vores navn, debiteres et tillæg på 100% oven i den i forvejen samlede stk. billedpris.

Det påhviler køber at meddele krebs | FOTOGRAFI & FILM® samtlige ikke aftalte benyttelser inden 14 dage fra udgivelsesdagen. Meddelelse kan være I form af bladbilag eller kopi af tryksag/website. I modsat fald debiteres et tillæg på 100 % oven i den i forvejen samlede stk. billedpris.

Alle ubenyttede fotos og CD’er skal returneres til krebs | FOTOGRAFI & FILM® i hel og ubeskadiget stand.

Betalingsbetingelser: Netto kontant. Ved betaling senere end 8 dage fra fakturadato beregnes 1% i rente pr. påbegyndt måned fra fakturadato. Hertil kommer desuden gebyrer på 100 kr.pr. gang i henhold til rentelovens regler (jvf. Lovbekendtgørelse Nr. 743 4/9-02).

Enhver form for aflysning, betragtes som en aflysning!
Dette gælder uanset om det er på grund af sygdom, uheld eller andet:

Aflysning mere end 14 dage før:
Opgave debiteres med 50%.

Aflysning mindre end 14 dage før:
Opgave debiteres med 100%.